1ΥΓ/2024 : Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων

1ΥΓ/2024 : Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (1ΥΓ/2024) (ΑΔΑ: ΨΩΖΚ6Η6-ΓΦΕ)

 

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΩΖΚ6Η6-ΓΦΕ), καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Οριστικοί Πίνακες Επιλέξιμων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και Αποκλειομένων που προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι, οι πέντε (5) πρώτοι σε βαθμολογία υποψήφιοι ανά Υπουργείο θα κληθούν σε συνέντευξη από την οικεία Επιτροπή.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα Υπουργεία στην ως άνω Πρόσκληση και η περάτωση αυτών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του Ιουλίου 2024.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.