3ΓΒ/2023 : Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΕ Δασολόγων

3ΓΒ/2023 : Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΕ Δασολόγων

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
3 λεπτά ανάγνωση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΓΒ/2023

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡOΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

 

Λόγω των ειδικών συνθηκών που συνδέονται με την προστασία των δασών κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο και κατόπιν σχετικού αιτήματος των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3ΓΒ/2023 (Φ.Ε.Κ. 51/13.12.2023/τ.Α.Σ.Ε.Π., 53/20.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π., 3/17.1.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. & 9/27.2.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εκατόν ογδόντα επτά  (187) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού  διαγωνισμού (Β’ Στάδιο) σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι σε θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης του εν λόγω κλάδου/ειδικότητας χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από την Δευτέρα 1   Ιουλίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων για όλους τους κλάδους/ειδικότητες της προκήρυξης.

Επισημαίνεται, ότι για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τον συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι δήλωσαν και σε συσχέτιση με τους κωδικούς θέσεων και τα προσόντα στην προκήρυξη 2Γ/2022.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι προσωρινοί πίνακες για τους λοιπούς κλάδους/ειδικότητες της προκήρυξης 3ΓΒ/2023, θα εκδοθούν συνολικά εντός του Ιουλίου.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά μόνο με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (213 1319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.