4Ε/2020 : Οριστικοί πίνακες από επιλαχόντες (Κωδικός Θέσης 10003)

4Ε/2020 : Οριστικοί πίνακες από επιλαχόντες (Κωδικός Θέσης 10003)

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Ε/2020
(Κωδικός Θέσης: 10003)

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέου και αποκλειομένων υποψηφίων (κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων) της διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, από επιλαχόντες, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορικής (Με εξειδίκευση στη Διαχείριση και Παροχή IP Υπηρεσιών ή στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων)» (Κωδικός Θέσης: 10003) της  Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 4Ε/2020 (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020 & 47/24.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α΄/15.1.2021) και του άρθρου 6 του ν. 4915/2022 (Φ.Ε.Κ. 63/τ.Α΄/24.3.2022), όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι ανωτέρω πίνακες έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και ο πίνακας προσληπτέου έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ. θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Source link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.