Δήλωση εχεμύθειας

Η εταιρεία NEXTWORK (Παντανάσσης, Μαιζώνος 29, Πάτρα 262 21), υποχρεούται να τηρεί μυστική κάθε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που θα της παρασχεθεί από τον υποψήφιο και να μην αποκαλύπτει αυτήν σε τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ιδίου.

Για όλα τα στοιχεία που θα της παρασχεθούν, αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του πελάτη (υποψήφιου), αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον εξασφαλίζοντα απόλυτον εχεμύθεια.

Κατά την αποστολή των πληροφοριών σας θα πρέπει να γνωρίζετε:

α. Οτι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι΄ ιδίαν μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοσή των σε άλλους υπαλλήλους ή συνεργάτες θα περιορίζεται αυστηρώς σε εκείνους που είναι άκρως απαραίτητο να έχουν γνώση αυτών.
β. Πως η εταιρία μας δεν κάνει χρήση των παρεχομένων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον οποίο εδόθησαν.
γ. Πως δεν αποκαλύπτονται οι παρεχόμενες πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση σας.
δ. Πως δεν αναπαραγάγουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.
ε. Πως τα στοιχεία που μας αποστέλετε δεν αποθηκεύονται στο site μας (https://nextwork.gr), αλλά φυλάσσονται σε φοριαμούς ασφαλείας και επιτρέπετε να χρησιμοποιούνται μόνο, από υπαλλήλους
ή συνεργάτες υπεύθυνους για την διεκπαιρέωση της αίτησής σας.
στ. Οτι έχετε δικαίωμα να σας επιστραφεί και διαγραφεί οποιοδήποτε αρχείο ζητήσετε.

(Κατεβάστε εδω τη δήλωση εχεμύθειας της Infowork: https://nextwork.gr)

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.