Δήμος ΚαλαμάταςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
29/09/2023
09/10/2023
23

 

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας – Υπηρεσία Καθαριότητας με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 

  • ∆Ε Οδηγών (5)
  • ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (1)
  • ΥΕ Συνοδών Απορριµµατοφόρων (17)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ή ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ)
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 µονάδες)
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 µονάδες)
4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 µονάδες )
5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 µονάδες για καθένα µε ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
7.∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 µονάδες) *
8.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος 70 µονάδες) *
9. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ Α∆ΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ integratedmaster 35 µονάδες) *
10. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 30 µονάδες) (για την κατηγορία ∆Ε, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 25 µονάδες)**
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 84 µήνες)
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 µονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 µονάδες)

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Δήμος ΚαλαμάταςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
29/09/2023
09/10/2023
23

 

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας – Υπηρεσία Καθαριότητας με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 

  • ∆Ε Οδηγών (5)
  • ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (1)
  • ΥΕ Συνοδών Απορριµµατοφόρων (17)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ή ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ)
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 µονάδες)
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 µονάδες)
4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 µονάδες )
5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 µονάδες για καθένα µε ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
7.∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 µονάδες) *
8.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος 70 µονάδες) *
9. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ Α∆ΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ integratedmaster 35 µονάδες) *
10. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 30 µονάδες) (για την κατηγορία ∆Ε, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 25 µονάδες)**
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 84 µήνες)
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 µονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 µονάδες)

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Δήμος ΚαλαμάταςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
29/09/2023
09/10/2023
23

 

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας – Υπηρεσία Καθαριότητας με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 

  • ∆Ε Οδηγών (5)
  • ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (1)
  • ΥΕ Συνοδών Απορριµµατοφόρων (17)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ή ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ)
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 µονάδες)
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 µονάδες)
4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 µονάδες )
5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 µονάδες για καθένα µε ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
7.∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 µονάδες) *
8.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής µεταπτυχιακός τίτλος 70 µονάδες) *
9. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ Α∆ΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ integratedmaster 35 µονάδες) *
10. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 30 µονάδες) (για την κατηγορία ∆Ε, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας 25 µονάδες)**
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 84 µήνες)
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 µονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 µονάδες)

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.