Δήμος Μεσολογγίου

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

8

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

01/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

08/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

8

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

01/07/2024

Λήξη υποβολών:

08/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), για την κάλυψη εποχικών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 8 μηνών.

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι – Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Γκιάφη Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 26313 60988), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.