Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

9

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

05/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

17/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Για τις θέσεις των ΤΕ Παιδαγωγών ειναι απαραίτητη πέραν του πτυχίου και η Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  Για τη θέση ΥΕ δεν απαιτείται κανένα προσόν.

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

9

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

05/07/2024

Λήξη υποβολών:

17/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Για τις θέσεις των ΤΕ Παιδαγωγών ειναι απαραίτητη πέραν του πτυχίου και η Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  Για τη θέση ΥΕ δεν απαιτείται κανένα προσόν.

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις εργασίας 11 μηνών.

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 4 θέσεις

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 4 θέσεις

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων  – 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαΐας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.