Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

29

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

31/05/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

17/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

29

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ

Έναρξη υποβολών:

31/05/2024

Λήξη υποβολών:

17/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ανακοίνωσε νέες θέσεις υγειονομικού προσωπικού για την κάλυψη 29 θέσεων εργασίας.

Οι θέσεις αφορούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 29 εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ) στην Ελλάδα» που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Υγείας (ΤΠΑ Υγείας 2021-2025), διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του προγράμματος (31 Δεκεμβρίου 2025).

Σημειώστε πως οι θέσεις Ιατρών Ειδικότητας αφορούν και ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Νοσηλευτικής
ΠΕ Ιατρών ειδικότητας
ΠΕ Μαθηματικών
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Νοσηλευτικής

Οι συμβαλλόμενοι με τον ΕΟΜ θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του προγράμματος (31-12-2025). Σε περίπτωση παράτασης της λήξης του προγράμματος, οι συμβάσεις δύναται να επεκτείνονται κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος ΤΠΑ Υγείας του υπουργείου Υγείας.

Οι πληρωμές θα διενεργούνται από τον ΕΟΜ σε μηνιαία βάση, βάσει παραδοτέων που θα περιγράφονται στη σύμβαση και μέσω της έκδοσης, από τους συμβαλλόμενους, δελτίου παροχής υπηρεσιών

  • Για τις θέσεις με κωδ. α1, το σύνολο της μηνιαίας αμοιβής ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων, παρακρατήσεων, φόρων και εισφορών.
  • Για τις θέσεις με κωδ. α2, α3, α4 και α5, το σύνολο της μηνιαίας αμοιβής ανά άτομο, ανέρχεται στο ποσό των 2.300€, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων, παρακρατήσεων, φόρων και εισφορών.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του ΕΟΜ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα πρόσκληση, μετά όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ και λήγει την 17ηΙουνίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΕΟΜ, Αν. Τσόχα 5, ΤΚ 11521 Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.