Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

150

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

27/11/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

07/12/2023

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

150

Επίπεδο εκπαίδευσης:

Έναρξη υποβολών:

27/11/2023

Λήξη υποβολών:

07/12/2023

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Ξεκίνησαν, οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη που έχει δημοσιεύσει ο ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη συνολικά 150 ατόμων, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 150 οδηγών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας. Οι συμβάσεις δεν δύναται να υπογραφούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 

Οι οδηγοί θα απασχοληθούν στα λεωφορεία του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προσωπικού του Οργανισμού, δεν δύναται να προσληφθεί προσωπικό που έχει απολυθεί από τον ΟΑΣΘ για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Οι υποψήφιοι, εκτός από τον απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη λίστα που περιγράφεται στην προκήρυξη, θα πρέπει να διαθέτουν και:

  • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ και Ε΄ ή (DE) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Να σημειωθεί ότι ο ΟΑΣΘ αναμένει να παραλάβει τους επόμενους μήνες 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dad@oasth.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.