Παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί Πατρών

Παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί Πατρών

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

18

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

06/06/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

17/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

18

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

06/06/2024

Λήξη υποβολών:

17/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ο Κοινωνικός Οργανισμός Πατρών ανακοίνωσε νέες θέσεις εργασίας για να ενισχυθούν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί της πόλης. Η προκήρυξη αυτή έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν, θα στελεχώσουν τους ενταγμένους παιδικούς σταθμούς στο πρόγραμμα “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών” έως και 31/8/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (3 θέσεις)

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων (5 θέσεις)
ΔΕ Μάγειρες (1 θέση)

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Τραπεζοκόμοι (6 θέσεις)
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (3 θέσεις)

Απαραίτητα προσόντα:

Πλήν των απαραίτητων αδειών και των αντίστοιχων πτυχίων ανάλογα με τη θέση δεν απαιτούνται πρόσθετα προσόντα όπως γνώση Αγγλικών ή υπολογιστών.

Οι υποψήφιοι/ες, όλων των ειδικοτήτων, πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα, υπόψη κας Ψαρρού Αγγελικής.

 

Σημείωστε: Το κόστος της αίτησης για τους κατοίκους της Πάτρας, αν οι ίδιοι παραδώσουν το φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας ανέρχεται στα 25€ για τους συνδρομητές και 35€  για τους μη συνδρομητές.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25-30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35-40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

25-30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

35-40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.