Προσλήψεις εκπαιδευτικών- ΑΣΕΠ 4Κ/2023

Προσλήψεις εκπαιδευτικών- ΑΣΕΠ 4Κ/2023

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
3 λεπτά ανάγνωση

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2023 (Φ.Ε.Κ. 40/τ. Α.Σ.Ε.Π./31.10.2023).

Η προκήρυξη αφορά, μεταξύ άλλων, στην πλήρωση εξήντα έξι (66) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στους παρακάτω φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

 1. Στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ)
 2. Στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ)
 3. Στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων(πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ)
 4. Στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
 5. Στην Ακαδημία Αθηνών
 6. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
 7. Στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας
 8. Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας
 9. Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου
 10. Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
 11. Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας & Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας,
 12. Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών,
 13. Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
 14. Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
 15. Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας»
 16. Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων
 17. Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης
 18. Στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική  Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
 19. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 20. Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
 21. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 22. Στην Ι. Μ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
 23. Στην Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου,

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

 

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> ΕΝΣΤΑΣΗ.

 

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

 

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

 

ΠΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.