ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μετρό) 2/2024

ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μετρό) 2/2024

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:​

54

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

27/06/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

11/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

1. Η προκήρυξη αφορά εκπαίδευση και πρόσληψη μόνιμων οδηγών του Μετρό.
2. Αίτηση μπορείτε να κάνετε με οποιοδήποτε πτυχίο ΔΕ (Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ κλπ) και απαραίτητα δίπλωμα οδηγού Β κατηγορίας (αυτοκινήτου).
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά έως 35 ετών.

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:

54

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ

Έναρξη υποβολών:

27/06/2024

Λήξη υποβολών:

11/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

1. Η προκήρυξη αφορά εκπαίδευση και πρόσληψη μόνιμων οδηγών του Μετρό.
2. Αίτηση μπορείτε να κάνετε με οποιοδήποτε πτυχίο ΔΕ (Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ κλπ) και απαραίτητα δίπλωμα οδηγού Β κατηγορίας (αυτοκινήτου).
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά έως 35 ετών.

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Σε 54 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων προχωρά η ΣΤΑΣΥ ΑΕ για τη στελέχωση του Μετρό. Μέσω του νέου διαγωνισμού θα επιλεγεί προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και ειδικότερα υποψήφιοι του κλάδου Οδηγοί Συρμών στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Οι υποψήφιοι θα έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την οδήγηση των συρμών τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, Οδηγίες και Διαδικασίες Λειτουργίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και απρόσκοπτη κυκλοφορία των συρμών και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Οδηγοί Συρμών

Πτυχία που συμμετέχουν

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας Τομέα Ηλεκτρονικών και Αυτοματισμού ή Τομέα Μηχανολογίας ή Τομέα Ηλεκτρολογίας ή Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Μηχανολογίας ή Τομέα Ηλεκτρολογίας ή Τομέα Ηλεκτρονικής ή Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ( Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας Τομέα Μηχανολογικού ή Τομέα Ηλεκτρονικού ή Τομέα Ηλεκτρολογικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) Κλάδου Μηχανολογίας ή Κλάδου Ηλεκτρολογίας ή Κλάδου Ηλεκτρονικής ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ( Τ.Ε.Λ.) Τομέα Μηχανολογικού ή Τομέα Ηλεκτρολογικού ή Τομέα Ηλεκτρονικού ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ( Ν.Δ. 580/1970) αντίστοιχης ειδικότητας.

Α Επικουρία

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου 301 θα καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους:

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τομέα Μηχανολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολογικού Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1977) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β Επικουρία

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.