Yπουργείο Εξωτερικών – Διπλωματική Ακαδημία

Yπουργείο Εξωτερικών – Διπλωματική Ακαδημία

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:​

15

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

08/05/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

17/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:

15

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ

Έναρξη υποβολών:

08/05/2024

Λήξη υποβολών:

17/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το διαγωνισμό που προκήρυξε το υπουργείο Εξωτερικών, για την εισαγωγή 15 υποψήφιων ακόλουθων πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδημία.

 

Αποστολή δικαιολογητικών έως 17 Ιουνίου.

 

O διαγωνισμός αυτός, που αφορά την πλήρωση ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, θα διενεργηθεί με γραπτές και προφορικές εξετάσεις στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα8 Ιουλίου 2024.

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε υποψήφιους που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, αρκεί να γνωρίζουν άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Γλώσσες:

 • Ελληνική γλώσσα,
 • Αγγλική γλώσσα και
 • Γαλλική γλώσσα.

 

Πρωτεύοντα Μαθήματα:

 • Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα,
 • Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο,
 • Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική,
 • Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και
 • Πολιτική ΟικονομίαΔημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.

 

Δευτερεύοντα μαθήματα:

 • Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού,
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,
 • Ναυτικό Δίκαιο,
 • Παγκόσμια Γεωγραφία και
 • Xρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών


Γενικά προσόντα διορισμού

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογράφηση, να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα 3 ετών από την πολιτογράφηση.
 2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.
 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
 4. Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 5. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκία, απιστία, όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου ν. π.δ.δ., παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.
 6. Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
 7. Να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση ή την καταγγελία.
 8. Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα, ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.