Προσλήψεις στο Μετρό – ΣΤΑΣΥ 2/2023 (Μόνο Αθήνα)ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
26/07/2023
9/08/2023
10

 

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – επτά (7) θέσεις και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – τρείς (3) θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4972/2022, ανακοίνωσε η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

 • ΠΕ Μηχανικός Συντήρησης Τροχαίου Υλικού – 2 θέσεις
 • ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού – 2 θέσεις,
 • ΠΕ Υπάλληλος Διοικητικής Μέριμνας – 2 θέσεις
 • ΠΕ Υπάλληλος Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων – 1 θέση
 • ΤΕ Ελεγκτής Ισχύος – 1 θέση,
 • ΤΕ Τεχνικός Πληροφορικής – 1 θέση
 • ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού – 1 θέση

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανατρέξτε στην προκήρυξη)

 

KΩΔ. 001: Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν
τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
ΚΩΔ. 002: Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 003: Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 004: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
ΚΩΔ. 005: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης ομάδας Α΄ ειδικότητας, σύμφωνα με το π.δ. 108/2013

 

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Προσλήψεις στο Μετρό – ΣΤΑΣΥ 2/2023 (Μόνο Αθήνα)ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
26/07/2023
9/08/2023
10

 

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – επτά (7) θέσεις και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – τρείς (3) θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4972/2022, ανακοίνωσε η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

 • ΠΕ Μηχανικός Συντήρησης Τροχαίου Υλικού – 2 θέσεις
 • ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού – 2 θέσεις,
 • ΠΕ Υπάλληλος Διοικητικής Μέριμνας – 2 θέσεις
 • ΠΕ Υπάλληλος Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων – 1 θέση
 • ΤΕ Ελεγκτής Ισχύος – 1 θέση,
 • ΤΕ Τεχνικός Πληροφορικής – 1 θέση
 • ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού – 1 θέση

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανατρέξτε στην προκήρυξη)

 

KΩΔ. 001: Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν
τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
ΚΩΔ. 002: Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 003: Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 004: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
ΚΩΔ. 005: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης ομάδας Α΄ ειδικότητας, σύμφωνα με το π.δ. 108/2013

 

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Προσλήψεις στο Μετρό – ΣΤΑΣΥ 2/2023 (Μόνο Αθήνα)ΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
26/07/2023
9/08/2023
10

 

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – επτά (7) θέσεις και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – τρείς (3) θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4972/2022, ανακοίνωσε η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

 • ΠΕ Μηχανικός Συντήρησης Τροχαίου Υλικού – 2 θέσεις
 • ΠΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού – 2 θέσεις,
 • ΠΕ Υπάλληλος Διοικητικής Μέριμνας – 2 θέσεις
 • ΠΕ Υπάλληλος Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων – 1 θέση
 • ΤΕ Ελεγκτής Ισχύος – 1 θέση,
 • ΤΕ Τεχνικός Πληροφορικής – 1 θέση
 • ΤΕ Υπάλληλος Ανθρωπίνου Δυναμικού – 1 θέση

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανατρέξτε στην προκήρυξη)

 

KΩΔ. 001: Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν
τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
ΚΩΔ. 002: Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 003: Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 004: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
ΚΩΔ. 005: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης ομάδας Α΄ ειδικότητας, σύμφωνα με το π.δ. 108/2013

 

 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

 

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.