Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοίνωση

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

 

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη 1/2024 (ΑΔΑ: Ρ3ΩΜΟΡΡΠ-0ΛΝ), για την πρόσληψη συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας, η οποία μετά τη λήξη της δύναται, βάσει του άρθρου 36 του Ν. 2324/1995, να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου,.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά από την Τετάρτη 3/7/2024  έως και την Πέμπτη 1/8/2024 και ώρα 23:59 μ.μ. αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς https://proslipsis.hcmc.gr και https://epkeservices.hcmc.gr.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δύνανται να συμβουλεύονται τον Οδηγό Μητρώου και Αίτησης (διαθέσιμος στη σελίδα της ψηφιακής αίτησης), την οικεία Προκήρυξη 1/2024, καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτή Παραρτήματα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2024  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hcmc.grSource link

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.