Δήμος Αιγιαλείας

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

21

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

04/06/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

13/06/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

21

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

04/06/2024

Λήξη υποβολών:

13/06/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Ο Δήμος Αιγιαλείας, που εδρεύει στο Αίγιο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 21 ατόμων, για το Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Οι 21 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 8μηνη διάρκεια. 

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 2 θέσεις
ΔΕ Οδηγών – 4 θέσεις

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 15 θέσεις 

Απαραίτητα προσόντα:

Πλήν των απαραίτητων αδειών και των αντίστοιχων πτυχίων ανάλογα με τη θέση δεν απαιτούνται πρόσθετα προσόντα όπως γνώση Αγγλικών ή υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αιγιαλείας, Παναγιωτοπούλων 12, Τ.Κ.25100, Αίγιο, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024», απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κου Γεωργακόπουλου Π. ή κου Μαραγκού Κ. (τηλ.επικ.: 26910-20020 – εσωτ.2).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.